01.

La captació
de l’aigua

L’aigua que abasteix a la capital de la plana s’extrau de l’aquifer mitjançant quinze captacions hidrogeològiques. Les més rellevants són Aljibes 1, Aljibes 2 i Quintana, totes elles amb un volum de captació superior als 6.000 m3/dia.

Les captacions compten amb l’equipament necessari per a optimitzar el seu funcionament i permetre l’extracció del recurs de l’aqüífer i impulsar-lo fins als dipòsits de regulació.

El sistema compta amb set dipòsits d’emmagatzematge que satisfan la demanda de la ciutat. El nou dipòsit Bovalar, és el de major capacitat i pot emmagatzemar fins 14.000 m3/dia.

Indicadors tècnics de captació 2021

02.

La xarxa de
distribució

L’aigua surt dels dipòsits per gravetat i és transportada a través de la xarxa de distribució fins als punts de consum.

En l’actualitat, la xarxa de distribució d’aigua s’estén pràcticament per tot el territori i compta amb més de 650 quilòmetres de canonades.

03.

Plantes
d’osmosis inversa

El servei d’abastiment disposa de set fonts en les que es poden obtenir gratuïtament aigua de menor duresa. Aquesta aigua es tracta mitjançant un procés d’osmosis inversa que permet eliminar gran part de les sals dissoltes. Les fonts tenen una capacitat de subministre superior als 11 milions de litres d’aigua a l’any.

Localització de les plantes d’osmosis

En què consisteix què consisteix l’osmosi inversa?

L’aigua procedent de la xarxa és sotmesa en la planta d’osmosis inversa, en primer lloc, a un tractament de filtració mitjançant carbó actiu, posteriorment passa per un tractament de filtració per cartutxo i per un tractament d’osmosis inversa a través de membranes. L’objectiu del filtre de carbó actiu és l’eliminació del clor existent en la xarxa per evitar danys en les membranes, així els filtres de cartutxo retenen les partícules de major tamany i l’osmosi inversa redueix les sals que posseeix l’aigua.

04.

Telelectura

L’ajuntament i FACSA uneixen esforços per fer de la Ciutat de Castelló un municipi encara més sostenible amb el projecte de telelectura, un exemple d’èxit en l’eficiència de l’ús de l’aigua.

La instal·lació de comptadors intel·ligents permet obtindre gran quantitat de dades en temps real. La correcta utilització d’aquestes dades proporciona informació de gran valor per a la gestió de l’abastiment: permet realitzar balanços de determinades zones, detectar fuites amb major rapidesa, reduint així el temps de latència i les pèrdues, o adaptar les condicions de subministre als hàbits de consumo dels abonats i les abonades.

Beneficis per a la ciutadania

  • Control de consum en temps real
  • Sistema d’alerta: per consum elevat, fuites…
  • Precisió en la facturació

Beneficis per al municipi

  • Transparència informativa
  • Orientació i agilitat en la presa de decisions per a la realització de millores en la infraestructura
  • Major capacitat de reacció davant possibles fuites o usos inadequats del recurs
  • Gestió més eficient i sostenible del recurs

05.

Control de la qualitat de l’aigua

La qualitat de l’aigua de consum està regulada en tots els països de la UE per la mateixa normativa comunitària, la Directiva 98/83/CE. Esta normativa parteix de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i s’articula a Espanya a través del Reial Decret 140/2003: Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, que estableix el control dels paràmetres que cal mesurar.

Els controls efectuats pel Servei d’abastiment d’aigua potable del municipi de la Plana no es limiten als establits per la norma El sistema de control es reforça amb els controls addicionals que realitza FACSA en el marc del seu compromís amb l’excel·lència i la qualitat. Estos controls es duen a terme en un laboratori acreditat per la norma ISO 17025, màxim reconeixement internacional que es pot atorgar a un laboratori d’anàlisis.

En paral·lel, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana realitza altres controls de vigilància sanitària en totes les instal·lacions i punts de control de la xarxa amb el propòsit de comprovar el compliment de tots els requeriments legislatius i assegurar que l’aigua compta amb totes les garanties per al consum.

Durant el 2021 s’han realitzat un total de 665 anàlisi, 208 complint amb el que estableix el Reial Decret 140/2003 i 13/2000, i els 457 restants fruit de les mesures de control addicional establides per FACSA i l’Ajuntament. Estes
últimes es concentren en pous, depòsits, xarxa de distribució i plantes d’osmosi.

L’empresa gestora

FACSA és l’empresa responsable de gestionar el Servei municipal d’abastiment d’aigua potable del municipi de Castelló de la Plana. Es va fundar l’any 1873, precisament amb l’objectiu de dotar la capital d’una xarxa moderna de distribució d’aigua potable.

L’experiència acumulada durant els 146 anys de trajectòria, la solvència tècnica de l’equip humà i l’interés pel desenvolupament de l’entorn han fet possible respondre amb èxit a les necessitats i els reptes associats a l’abastiment d’aigua i la sostenibilitat de la ciutat de Castelló, així com de la resta dels territoris on està present.

Àrees d’actuació