Castelló avança la implantació de la telelectura i consolida la seva aposta per una ciutat sostenible

El Servei d’abastiment d’aigua potable de Castelló contribueix al procés de transformació digital que està duent a terme l’Ajuntament perquè la ciutat i la societat siguen encara més sostenibles.

En aquest marc d’actuació, un dels projectes més significatius és la implantació de comptadors intel·ligents d’aigua. Una tecnologia que permet a la ciutadania conèixer i controlar en temps real el consum del seu habitatge, instal·lació o establiment, de manera que pot detectar qualsevol anomalia en la instal·lació receptora i fins i tot, a través del sistema de monitoratge de la instal·lació, establir alarmes personalitzades de consum.

Des de que es va iniciar el projecte en 2014, el Servei ha instal·lat de la mà de FACSA un total de 23.719 comptadors intel·ligents, que suposen el 24% del parc de comptadors de la ciutat. En concret, en 2021 s’ha dotat de telelectura als abonats i abonades dels sectors Peri 11, Polígon Fadrell, Els Xiprers, Ciutat del Transport i Benadresa. Anteriorment, es va dotar d’aquest sistema als sectors PAU Gumbau, Mota, Pur, Lledó, Censal, UJI, Rafalafena, Primer Vaig moldre, Villadolores, Platja Nord i Platja Sud.

Amb l’objectiu de mantenir el sistema actualitzat i amb la funcionalitat òptima, l’Ajuntament i FACSA compten amb les tecnologies més capdavanteres del mercat com són Sigfox, Everblu, LoRaWAN, UNEIX, Wavenis, Wireless M-Bus o NBIOT, i s’encarreguen de testar les novetats tecnològiques que puguin sorgir. Això ha permès al Servei aconseguir un percentatge de comptadors amb lectura superior al 97%.